Trung Quốc sẽ làm bạn ngạc nhiên. Đó là một vùng đất tương phản. Cái mới và cái cũ. Các thành phố đã bị chiếm đóng trong 3000 năm tương phản với các thành phố mới không tồn tại ba năm trước. Đó là một quốc gia cộng sản phát triển mạnh về ngành